بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/07 1398/05/26
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/07 1398/05/07
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/01/05 1398/02/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/24 1398/02/08
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1398/01/05 1398/01/06
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 24-11-97 1397/11/24
صورتجلسه مجمع صندوق هستی بخش مورخ 20-05-1397 1397/06/17
فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 20-05-1397 1397/05/20
صورتجلسه مجمع صندوق هستی بخش مورخ 1397/01/27 ساعت 16 1397/05/10
صورتجلسه مجمع صندوق هستی بخش مورخ 23-10-1396 ساعت 15 1396/11/23
صورتجلسه مجمع صندوق هستی بخش مورخ 23-10-1396 ساعت 14 1396/11/16
صورتجلسه مجمع صندوق هستی بخش مورخ 10-12-1395 ساعت 14 1396/02/02
صورتجلسه مجمع صندوق هستی بخش مورخ 10-12-1395 ساعت 15 1396/02/02
صورت جلسه مجمع موسس 1394/09/22