بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه به همراه توضیحات