بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/01/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 84,185 89.85 153,827 94.75 163,943 95.96 180,292 96.29
اوراق مشارکت 7,104 7.58 1,035 0.64 862 0.5 876 0.47
سپرده بانکی 3,279 3.5 2,960 1.82 1,837 1.08 1,775 0.95
وجه نقد 53 0.06 1 0 1 0 0 0
سایر دارایی ها -,925 -0.99 4,531 2.79 4,209 2.46 4,294 2.29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 46,153 49.26 74,480 45.88 80,003 46.83 87,546 46.76