جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/11

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 169,882 90.28 912,502 87.16 1,538,537 88.38 1,666,318 93.77
اوراق مشارکت 10,078 5.36 49,028 4.68 85,860 4.93 90,479 5.09
سپرده بانکی 7,087 3.77 58,319 5.57 83,062 4.77 17,015 0.96
وجه نقد 8 0 -,838 -0.08 -1,768 -0.1 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 1,116 0.59 27,934 2.67 35,160 2.02 3,219 0.18
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 75,414 40.08 339,559 32.43 593,367 34.08 689,445 38.8