جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 116,317 90.94 350,808 87.69 378,618 87.15 369,893 86.65
اوراق مشارکت 7,034 5.5 16,137 4.03 29,926 6.89 32,477 7.61
سپرده بانکی 4,214 3.29 18,024 4.51 12,473 2.87 13,599 3.19
وجه نقد 58 0.05 155 0.04 -,163 -0.04 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 287 0.22 14,916 3.73 13,574 3.12 10,934 2.56
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 56,775 44.39 124,857 31.21 140,334 32.3 138,356 32.41