جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 133,981 90.95 430,847 89.29 494,131 89.28 576,068 90.77
اوراق مشارکت 8,133 5.52 27,953 5.79 23,766 4.29 25,218 3.97
سپرده بانکی 4,436 3.01 9,418 1.95 13,908 2.51 26,269 4.14
وجه نقد 37 0.02 -,336 -0.07 -,812 -0.15 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 722 0.49 14,663 3.04 22,484 4.06 7,107 1.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 62,558 42.47 159,737 33.1 184,465 33.33 211,718 33.36