جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 941,075 90.58 9,258,619 91.42 9,335,297 96.57 8,527,161 96.86
اوراق مشارکت 24,240 2.33 96,389 0.95 119,148 1.23 108,072 1.23
سپرده بانکی 62,456 6.01 606,210 5.99 36,116 0.37 108,212 1.23
وجه نقد -,970 -0.09 1 0 1 0 1 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 12,166 1.17 166,296 1.64 176,009 1.82 60,088 0.68
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 391,529 37.68 3,748,200 37.01 3,833,609 39.66 3,533,087 40.13