بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 90,413 90.64 191,825 95.88 210,162 95.98 214,236 95.03
اوراق مشارکت 6,774 6.79 857 0.43 844 0.39 849 0.38
سپرده بانکی 3,269 3.28 2,803 1.4 3,491 1.59 5,925 2.63
وجه نقد 51 0.05 5 0 9 0 9 0
سایر دارایی ها -,759 -0.76 4,578 2.29 4,467 2.04 4,415 1.96
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 48,689 48.81 90,462 45.22 96,166 43.92 97,323 43.17