جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/11

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 386,097 85.31 4,851,569 81.4 9,535,398 82.49 9,292,140 89.55
اوراق مشارکت 17,043 3.77 169,752 2.85 285,704 2.47 316,486 3.05
سپرده بانکی 37,974 8.39 646,142 10.84 1,261,471 10.91 746,795 7.2
وجه نقد -1,030 -0.23 -21,205 -0.36 713 0.01 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 12,472 2.76 313,691 5.26 475,791 4.12 21,362 0.21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 165,414 36.55 2,011,481 33.75 3,959,637 34.26 3,724,394 35.89