بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 106,765 91.27 281,479 91.39 324,744 87.75 377,429 86.36
اوراق مشارکت 6,384 5.46 2,984 0.97 7,003 1.89 11,458 2.62
سپرده بانکی 3,731 3.19 9,720 3.16 20,540 5.55 33,693 7.71
وجه نقد 43 0.04 -30 -0.01 -,289 -0.08 5 0
سایر دارایی ها 54 0.05 13,840 4.49 18,080 4.89 14,459 3.31
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 53,886 46.07 106,759 34.66 113,154 30.58 130,835 29.94