جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 144,027 90.72 522,102 88.94 682,669 87.33 841,183 83.25
اوراق مشارکت 8,643 5.44 29,329 5 35,482 4.54 53,160 5.26
سپرده بانکی 5,258 3.31 20,226 3.45 47,847 6.12 91,647 9.07
وجه نقد 36 0.02 -,281 -0.05 -40 -0.01 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 791 0.5 15,639 2.66 15,787 2.02 24,446 2.42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 65,818 41.46 189,577 32.3 240,957 30.82 293,247 29.02