بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 97,725 91.35 231,713 95.8 253,847 95.93 255,184 92.56
اوراق مشارکت 6,494 6.07 856 0.35 868 0.33 840 0.3
سپرده بانکی 3,262 3.05 3,256 1.35 2,152 0.81 6,717 2.44
وجه نقد 52 0.05 56 0.02 183 0.07 8 0
سایر دارایی ها -,552 -0.52 5,999 2.48 7,563 2.86 12,961 4.7
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 51,370 48.02 101,837 42.1 107,256 40.53 101,504 36.82