اطلاعات لحظه‌ای: 1400/04/02
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 70,146 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 69,674 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/04/02
کل خالص ارزش دارائی ها 8,764,989,196,038 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 69,674 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 69,696 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 70,146 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 125,800,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/01

مدیر صندوق:

سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

ارشاد آخونددزفولي، قاسم آزاد، سيد وحيد شالباف يزدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان