صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
پرتفو صندوق هستی بخش آگاه . خرداد 1400 1400/04/01
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1400(تایید متولی) 1400/03/22
صورت مالی شش ماهه منتهی به 31-02-1400(تایید متولی) 1400/03/22
صورت وضعیت پرتفو صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 1400/02/31 1400/03/01
گزارش پرتفو فروردین ماه 1400 صندوق هستی بخش 1400/02/05
گزارش عملکردسالیانه منتهی به 30 آبان 1399(تایید حسابرس) 1400/01/10
صورت مالی سالیانه هستی بخش منتهی به 13990830- حسابرسی شده 1400/01/10
صورت وضعیت پرتفو صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 1399/12/30 1400/01/10
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30 بهمن 1399(تایید متولی) 1399/12/16
صورت مالی سه ماهه منتهی به 30 بهمن 1399(حسابرسی نشده) 1399/12/16
گزارش پرتفو بهمن ماه 1399 صندوق هستی بخش 1399/12/02
صورت وضعیت پرتفو صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 1399/10/30 1399/11/05
صورت مالی شش ماهه منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی شده) 1399/10/17
صورت وضعیت پرتفو صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 1399/09/30 1399/10/02
صورت مالی سالیانه منتهی به 30 آبان 1399 صندوق هستی بخش آگاه(حسابرسی نشده) 1399/09/24
صورت وضعیت پرتفو صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 1399/08/30 1399/09/03
صورت وضعیت پرتفوی شهریور ماه 99 صندوق هستی بخش آگاه 1399/07/28
صورت مالی نه ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده) 1399/06/19
صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه 99 صندوق هستی بخش آگاه 1399/06/10
صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه 99 صندوق هستی بخش آگاه 1399/05/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 31-03-1399 1399/04/09
صورت های مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1399/04/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 31-02-1399 1399/03/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 31-01-1399 1399/02/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 29-12-1398 1399/01/10
گزارش عملکرد سه ماهه هستی بخش 30-11-1398 (با تائید متولی) 1398/12/28
صورتهای مالی 3ماهه صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 30-11-98(با تائید متولی) 1398/12/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 30-11-1398 1398/12/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 30-10-1398 1398/11/02
گزارش عملکرد سالانه صندوق هستي بخش آگاه منتهي به 30-08-1398(حسابرسی شده) 1398/10/17
صورتهاي مالي سالانه صندوق هستي بخش آگاه منتهي به 30-08-1398(حسابرسی شده) 1398/10/17
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 30-09-1398 1398/10/08
گزارش عملکرد سالانه صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 30-08-98(حسابرسی نشده) 1398/09/24
صورتهای مالی سالانه صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 30-08-98(حسابرسی نشده) 1398/09/24
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 30-08-1398 1398/09/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 30-07-1398 1398/08/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 31-06-1398 1398/07/02
صورت عملکرد 9ماهه صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (etf) منتهی به 31 مرداد ماه 1398(حسابرسی نشده) 1398/06/17
صورت های مالی 9ماهه صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (etf) منتهی به 31 مرداد ماه 1398(حسابرسی نشده) 1398/06/16
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 31-05-1398 1398/06/03
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای ماه منتهی به 1398/04/31 1398/05/12
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (ETF) منتهی به 31-02-1398 (حسابرسی شده) 1398/04/20
صورتهای مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (ETF) منتهی به 31-02-1398 (حسابرسی شده) 1398/04/20
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) برای ماه منتهی به 1398/03/31 1398/04/04
گزارش عملکرد 6ماهه صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (etf) منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398(حسابرسی نشده) 1398/03/18
صورت های مالی 6ماهه صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (etf) منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398(حسابرسی نشده) 1398/03/18
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه(ETF) برای دوره یک ماهه منتهی به 1398/02/31 1398/03/05
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای یک ماهه منتهی به 31فروردین ماه 1398 1398/02/05
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه منتهی به 1397/12/29 1398/01/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه برای یک ماهه منتهی به 30بهمن ماه 1397 1397/12/14
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه منتهی به 30-10-1397 1397/11/10
گزارش عملکرد سالیانه برای دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه 1397(حسابرسی شده) 1397/11/03
صورت های مالی سالیانه برای دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه 1397(حسابرسی شده) 1397/11/03
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه برای ماه منتهی به 30-09-1397 1397/10/10
گزارش عملکرد سالیانه برای دوره مالی منتهی به 30 آبان 1397(حسابرسی نشده) 1397/09/25
صورت های مالی سالیانه برای دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه 1397(حسابرسی نشده) 1397/09/25
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه منتهی به 30-08-1397 1397/09/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه برای ماه منتهی به 30-07-1397 1397/08/09
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه منتهی به 31-06-1397 1397/07/10
گزارش عملکرد 9ماهه برای دوره مالی منتهی به 97/05/31 (حسابرسی نشده) 1397/07/01
صورت های مالی 9 ماهه برای دوره مالی منتهی به 97/05/31 (حسابرسی نشده) 1397/07/01
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 31-05-1397 1397/06/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه برای ماه منتهی به 31-04-1397 1397/05/10
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 31-02-1397 صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(حسابرسی شده) 1397/04/24
گزارش عملکرد شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1397(حسابرسی شده) 1397/04/24
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه برای ماه منتهی به 31-03-1397 1397/04/11
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 31-02-1397 صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(حسابرسی نشده) 1397/03/29
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه دوره مالی شش ماهه منتهی به 31-02-1397 (حسابرسی نشده) 1397/03/29
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 31-02-1397 1397/03/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 31-01-1397 1397/02/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 29-12-1396 1397/01/18
صورتهاي مالي 3 ماهه منتهي به 30 بهمن ماه 1396 (حسابرسي نشده) 1396/12/27
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه سال مالی منتهی به 30-بهمن-1396(حسابرسی نشده) 1396/12/27
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 30-11-1396 1396/12/14
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 30-10-1396 1396/11/18
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق هستی بخش آگاه منتهی به 30-09-1396 1396/11/04
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه سال مالی منتهی به 30-08-1396 (حسابرسی شده) 1396/10/12
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه سال مالی منتهی به 30-08-1396 (حسابرسی شده) 1396/10/12
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه سال مالی منتهی به 30-08-1396 1396/09/26
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه سال مالی منتهی به 30-08-1396 (حسابرسی نشده) 1396/09/26
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 1396/05/31 1396/06/29
صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 1396/05/31 1396/06/29
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1396 (حسابرسی شده) 1396/04/24
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1396 (حسابرسی شده) 1396/04/24
صورت های مالی شش برای دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1396 (حسابرسی نشده) 1396/03/30
گزارش عملکرد شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1396(حسابرسی نشده) 1396/03/30
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1395-11-30 1395/12/28
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 بهمن 1395 1395/12/28
صورت مالی سه ماهه هستی بخش-30-11-1395 1111 1395/12/28
گزارش عملکرد 3 ماهه هستی بخش آگاه-30-11-1395 1395/12/28
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30آبان ماه 1395(حسابرسی شده) 1395/11/04
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30آبان ماه 1395(حسابرسی شده) 1395/11/04
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آبان ماه 1395 (حسابرسی نشده) 1395/10/01
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 آبان ماه 1395 (حسابرسی نشده) 1395/10/01
صورتهاي مالي 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 مرداد ماه 1395 1395/06/29
گزارش عملکرد 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 مرداد ماه 1395 1395/06/29
صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31/02/1395 (حسابرسی شده) 1395/06/01
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31/02/1395 (حسابرسی شده) 1395/06/01
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31/02/1395 1395/03/30
صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31/02/1395 (حسابرسی نشده) 1395/03/30
صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30/11/1394 1394/12/26
گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30/11/1394 1394/12/26