مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 29-02-1400 1400/03/25
تصمیمات مجمع صندوق هستی بخش مورخ 1400/01/24 1400/03/18
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1400/02/29 1400/02/29
آگهی دعوت به مجمع صندوق هستی بخش آگاه مورخ 1400/02/29 ساعت 13:00 1400/02/20
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1400/01/24 1400/01/24
تصمیمات مجمع صندوق هستی بخش مورخ 1399/11/04 1399/11/21
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/11/04 1399/11/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق هستی بخش آگاه مورخ 1399/11/04 1399/10/24
تصميمات مجمع عمومي مورخ 99/04/22 ساعت 15 1399/06/10
تصميمات مجمع عمومي مورخ 99/04/22 ساعت 14 1399/06/10
صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 99/05/15 1399/05/27
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/05/15 1399/05/19
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه مورخ 1399/05/15 1399/05/06
صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 99/03/24 1399/04/29
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/04/22 ساعت 15:00 1399/04/22
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/04/22 ساعت 14:00 1399/04/22
تغییر رکن بازار گردان 1399/04/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/04/22 ساعت 15:00 1399/04/18
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/04/22 ساعت 14:00 1399/04/18
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/03/24 ساعت 15:00 1399/03/24
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/03/24 ساعت 14:00 1399/03/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/03/24 ساعت 15:00 1399/03/13
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/03/24 ساعت 14:00 1399/03/13
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه مورخ 1398/11/02 1399/02/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/02/09 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق بند 9 امیدنامه) 1399/02/10
تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 1399/02/09 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق بند 9 امیدنامه) 1399/02/10
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1399/02/09 1399/02/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/02/09 1399/02/09
صورتجلسه مجمع مورخ 08/10/1398 (تصویب بخشنامه 12010065)(امیدنامه ای) 1398/11/05
صورتجلسه مجمع مورخ 08/10/1398 (تصویب بخشنامه 12010065)(اساسنامه ای) 1398/11/05
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/11/02 1398/11/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) مورخ 1398/11/02 1398/10/23
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري هستی بخش آگاه ( ETF) مورخ 1398/08/04 1398/09/18
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/08/04 1398/08/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/07 1398/05/26
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/07 1398/05/07
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/01/05 1398/02/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/24 1398/02/08
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1398/01/05 1398/01/06
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 24-11-97 1397/11/24
صورتجلسه مجمع صندوق هستی بخش مورخ 20-05-1397 1397/06/17
فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 20-05-1397 1397/05/20
صورتجلسه مجمع صندوق هستی بخش مورخ 1397/01/27 ساعت 16 1397/05/10
صورتجلسه مجمع صندوق هستی بخش مورخ 23-10-1396 ساعت 15 1396/11/23
صورتجلسه مجمع صندوق هستی بخش مورخ 23-10-1396 ساعت 14 1396/11/16
صورتجلسه مجمع صندوق هستی بخش مورخ 10-12-1395 ساعت 14 1396/02/02
صورتجلسه مجمع صندوق هستی بخش مورخ 10-12-1395 ساعت 15 1396/02/02
صورت جلسه مجمع موسس 1394/09/22