دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت کارگزاری آگاه 950,000 %95.00
2 عباس اسپید 50,000 %5.00