ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی خیابان آفریقا - بالاتر از میرداماد - بن بست پیروز - پلاک 13 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 خیابان آفریقا - بالاتر از میرداماد - بن بست پیروز - پلاک 13 021-82154 فریبرز محمدی