جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/04/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,217,042 92.25 8,566,198 96.27 8,168,795 95.51 8,575,628 95.51
اوراق مشارکت 27,462 2.08 112,420 1.26 110,863 1.3 111,857 1.25
سپرده بانکی 63,362 4.8 72,970 0.82 80,396 0.94 122,874 1.37
وجه نقد -,934 -0.07 1 0 1 0 1 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 12,372 0.94 146,547 1.65 192,978 2.26 168,544 1.88
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 511,817 38.79 3,655,572 41.08 3,601,235 42.1 3,623,553 40.36